English

Ol Vaeres & Spaewe

Wan vaeres hem i wan fael we oli raetem wetem tingting blong hem i mekem wan samting we bae i spolem man o blong mekem wan kriminal akt. I gat fulap kaen grup blong ol vaeres. Vaeres mo spaewe we oli save olsem ‘malwe’

Wan wom, blong eksampol, hem i save yusum ap ful wan ol sekuriti wiknes blong spredem hem wan otomatikali go long ol nara kompiuta tru long ol netwok. Wan trojan hos (o simpol hem i ‘Trojan’) hem i wan prokram we i soem se hem i no save spolem wan samting be hem i stap haedem ol nogud wok belong hem we i save mekem ol damej. Zus (mo hem i kamaot long Gameova Zus) hem i wan eksampol blong wan Trojan, we hem i save karemaot fulap ol nogud mo ol kriminol task.  Ol vaeres maet oli save spolem wan kompiuta sistem pefomens o data. Man we i stap yusum kompiuta i save luksave sam vaeres, be fulap oli ron bihaen long bakgraon, we man we i stap yusum kompiuta bae i no save luksave. Wan vaeres bae oli save disaenem blong i gat kopi blong hem.

Spaewe hem i wan kaen blong vaeres we oli disaenem blong stilim ol infomesen abaot aktiviti blong yu long kompiuta blong yu. Ol spaewe raeta i gat wan namba blong ol defren tingting, be mein wan hem i winim mani tru long frod. Spaewe i save mekem wan namba blong ol wok we oli brekem loa, olsem blong mekem ol advetaesmen oli pop kamaot blong stilim ol bank login ditel blong yu tru long wei blong tekem ol skrin sot blong ol saet we yu stap visitim, mo iven oli kipim wan log blong ol ki we yu stap taepem. Spaewe tu i save mekem ol kopi blong hem wan.

I gat janis, blong wan vaeres i save kam long divaes blong yu long fom blong wan Trojan, wetem pawa blong mekem wan kopi blong hem wan bifo hem i muv go long wan nara divaes (wan wom) mo tu hem i save kam olsem wan pis blong spaewe.  Ol nara kaen blong malwe i inkludum ol rutkit, dishones adwe mo skewe.

Ol risk

Malwe i save atakem ol kompiuta blong yu o ol nara divaes tru long ol wei ia:

 •  Taem yu openem ol imel atajemen we oli gat infeksen, olsem ol .exe fael.
 •  Openem ol fael we oli kasem infeksen we oli kam long ol web-beis dijitol fael deliveri kampani (olsem eksampol HighTail (fastaem oli talem se YouSendIt, mo Dropbox).
 •  Visitim ol nogud websaet.
 •  Tru long intanet, taem we man we i stap yusum divaes i no luksave (ol wom oli wan eksampol blong hem ia).
 •  Ol makro long ol aplikesen dokumen (ol wod prosesing fael, ol spredshit, mo ol narawan).
 •  Ol USB divaes we oli stap konek long hem (olsem ol memori stik, ol ekstenol had draev, ol MP3 pleia).
 •  Ol CD/DVD

Vaeres mo spaewe oli save mekem ol bigfala problem olsem:

 • Stilim aedentiti blong ol man.
 • Frod
 • Delisen, teft mo korapsen long data.
 • Wan kompiuta we i slo o man i no save yusum.

Intenet sekuriti (antivaeres/antispaewe) sofwe

Hem i impoten blong yu kipim intanet sekuriti (anti-vaeres, anti-malwe sofwe hem i ap-tu-deit blong save givimaot ful proteksen. I gat tausen blong ol niufala vaeres we oli ditektem evri dei, hem ia yumi no talem ol from blong niufala malwe mo ol malwe we i stap finis. Wanwan long olgeta i gat ol grup blong ol fasin o ‘ol signeja’ we i mekem se ol intenet sekuriti sofwe manufakjera oli save faenemaot mo givimaot ol stret apdeit.

Fulap intanet sekuriti sofwe i daonlodem ol apdeit ia otomatik (samtaem yumi talem se ‘ol definisen’) evri taem, be i hapen taem yu stap onlaen mo yu bin pem sabskripsen blong wan yia (blong wan prodak we yu pem). Hem ia i sud mekem se i gat proteksen agensem vaeres tret we i jes kamaot.

Intenet sekuriti sofwe i mekem skan blong lukaotem ol vaeres long namba blong ol defren wei:

 • Hem i skanem ol imel we i stap kam insaed from ol vaeres we i join long olgeta.
 • Hem i monitorem ol fael taem we oli open o oli krietem olgeta blong mekem sua se i nogat infeksen long olgeta.
 • Hem i mekem ol skan blong ol fael long ol periodik taem long kompiuta blong yu.

Sam intanet sekuriti sofwe oli skanem tu ol USB divaes we i save konek (eksampol ol memori stik, ol ekstenol had draev, ol MP3 pleia), taem we oli stap konek. Sam oli haelaetem ol websaet we oli saspektem.

Intanet sekuriti sofwe bae no save protektem yu agensem:

 • Spam.
 • Eni kaen long frod o onlaen kriminol aktiviti we wan vaeres i no statem.
 • Wan haka we stap traem blong brek i go long kompiuta blong yu tru long intanet.

Intanet sekuriti sofwe hem i nomo gat pawa sapos oli swijim of o i no apdeit wetem ol vaeres signeja we oli leites. Be yu mas gat tingting se i nogat wan intenet sekuriti sofwe hem i wok gud, hemia in minim se wan kaen blong malwe we kam long wan frodulen atajmen o giaman websaet bae i stil save slip i go long softwe blong yu.

Jusum intanet sekuriti sofwe

Blong ol pesonal mo hom ofis yus, i gat wan namba blong ol jois we yu mas tekem blong jusum wij intanet sekuriti sofwe we yu save pem. Wijwan yu jusum, mekem sua se hem i wan brand we yu trastem mo i kam long wan saplaea we oli save gud long hem, mo yu save kasem gud long wanem we yu save pem.

I gat namba blong ol intenet sekuriti sofwe independen riviu we oli avelebol long intenet, inkludum hemia long Tek Advaesa: www.techadvisor.co.uk/test-centre/security/best-antivirus-3676938/

 • Pakej o stanalon intenet sekuriti softwe. Fulap saplaia oli oferem wan program we wok blong hem i blong skanem ol vaeres nomo, wetem oli salem tu ol ful sekuriti pakej we oli givimaot ol nara proteksen olsem faeawol, spam filtering, ol antispaewe kontrol mo parentel kontrol.  Ol praes oli vari folem ol fija we oli inkludum. Wan pakej i sud inkludum evri samting we yu nidim blong protektem PC blong yu agensem ol onlaen tret, hem i isi blong yusum from evri samting oli kontrolem long wan skrin, mo hem i no sas bitim we yu pem ol pat we oli seperet. Wan inkris long ol namba blong ol pakej i no kaveremap kompiuta blong yu nomo be ol mobael divaes blong yu tu.
 • Fri intenet sekuriti softwe. I gat wan namba blong ol prodak we oli fri blong pesonal yus o non-komesol yus. Long fulap kes, ol ‘fri’ prodak ia oli nogat tumas fija blong hem, we kampani we i mekem olgeta i hop blong bae yu apgred i go long hem long fiuja. Proteksen fakta hem i maet semak long vesen we yu pem, be i maet gat smol o i nogat teknikol sapot mo sam wok blong hem oli smol nomo, olsem eksampol, blong skejulem ol ful skan, we i livim divaes blong yu hem i open long ol letest tret.
 • Intanet sekuriti sofwea blong bisnes Hem i yusual blong antivaeres/antispaewe softwe mo ol intenet sekuriti pakej oli kava ap long tri kompiuta. Ol bisnes oli sud tingbaot ol bisnes vesen we oli disaenem olgeta blong mekem intsolesen, updeiting mo mekem manejmen i moa isi long fulap kompiuta.
 • Windos Difenda sofwe i stap wetem – mo i wok tru long defol – long Windos 10, Windos 7, Windos 8 mo Windos 10. Maekrosof prodak ia oli disaenem blong priventem, rimuvum, mo putum kwarantin spaewe long Maekrosof Windos.

Sam kampani olsem ol manufakjura mo ol ritela oli stap givim ol kaen sekuriti sofwe we oli stap wetem kompiuta. Yu no nid blong yusum sekuriti sofwe ia, be sapos yu tingting blong kipim, no foget blong sascraeb taem we fri trael period hem i finis blong hem i stap ap-tu-deit.

Wea blong karem intanet sekuriti sofwe

Antivaeres/antispaewe softwe mo ol intenet sekuriti pakej oli avelebol blong pem long fulap ol hae strit mo ol onlaen ritela mo tu long ol websaet blong ol softwe manufakjura. Taem we yu stap pem long stoa, hem i nomol blong lodem wan disk afta daonlodem ol apdeit long intanet taem oli promptem yu. Taem yu stap pem wan samting onlaen, bae yu otomatikali daonlodem letest vesen we i gat long hem evri apdeit.

Fri antivaeres/antispaewe softwe mo intanet sekuriti pakej olsem we yumi tokbaot antap, hem i gat tu long sam intanet sevis provaeda (ISPs) mo ol bank olsem pat long akaon blong yu.

Vaeres mo spaewe proteksen

I no blong instolem intanet sekuriti sofwe nomo mo kipim i apdeit, mifala i advaesem yu long wan namba blong ol nara wei blong kipim ol kompiuta blong yu agensem ol vaeres mo spaewe. Bitim evri samting, privensen hem i moa gud bitim kiu.

 • No openem eni fael we i stap long wan imel we wan man o adres we yu no save o gat daot long hem we i sendem kam long yu.
 • Aninstol wan antivaeres program bifo yu instolem wan nara wan.
 • Tekem kea wetem ol USB divaes we oli save konek (olsem ol memori stik, ol ekstenol had draev, ol MP3 pleia) from oli nomol blong karem ol vaeres.
 • Tekem kea taem yu stap yusum ol CD/DVD from se oli save gat ol vaeres tu long olgeta.
 • No openem eni fael we i kam long ol web-bes dijitol fael deliveri kampani (olsem Hightail, Dropboks) we wan man o adres we yu no save o gat daot long hem i bin aplodem.
 • Swij on long makro proteksen long ol Maekrosof Ofis aplikesen olsem Wod mo Eksel.
 • Pem nomo sofwe we fulap man i trastem, we i kam long ol gudfala kampani we yu trastem.
 • Taem yu stap daonlodem wan fri sofwe, lukaot gud se bae hem i no mas mekem problem.

Glosari

Wan Glosari blong ol tem we oli yusum long atikol ia:

USB

Univesal Serial Bus: taem ol kompiuta mo ol periferal olsem ol ekstenal storejkibod mo MP3 pleia oli fisikali konek. 

Trojan

Hem i wan sofwe we i stap olsem wan valid aplikesen, we hem i stap konsilim wan aetem blong malweTem ia i kam long Trojan Hos long olfala stori blong Greek.

Spaewe

Malwe hem i monitorem sikretly wan yusa long saed long aktiviti mo ol praevet infomesen.

Spam

Ol komesial imel we wan i no ekspektem. Mo tu yumi save olgeta olsem jank imel.

MP3 pleia

Wan devaes we i plei long ol MP3 myusik fael.

MP3

Teknoloji we oli yusum blong oli storem ol saon fael espeseli ol muysik o podkast