English
Ol Kaontafit Guds

Ol kaontafit guds – ol fek prodak we oli mekem olsem oli tru – oli produsim olgeta mo salem long plante yia, be naoia wetem intenet we i kamap i mekem i isi blong ol kaotafita oli save salem ol giaman guds ia long plante moa...