English

Hadwe mo ol Divaes

PBX Frod

Praevet branj eksjens (PBX) oli ol telefon sistem we ol smol mo medium bisnes oli stap yusum blong ol intenol mo ekstenol komunikesen. Olgeta ia ol kriminol oli stap tagetem oltaem mo bae oli eksploitem teknoloji long wan wei we...

Netwok & Kompiuta Sekuriti

Bifo long intenet, netwok mo kompiuta sekuriti hem i simpol nomo from ol oganaesesen oli wok nomo folem nid blong sekurem ol sisitem blong olgeta. Ol kompiuta oli konek long netwok mo, be oli no komuniket wetem aotsaed wol. Wetem...

Ol Apple Mak Kompiuta

Ol Apple Mak oli no wik tumas blong malwe i atakem olsem ol Windo PC. Tru se fulap man oli biliv se ol Mak oli no save kasem ol vares mo spaewe, be hem ia rili se i no tru. Taem yus blong ol Mak oli stap go bigwan long ol bisnes...

IT Sapot

Websaet ia hem i disaen blong givhan long ol smol mo medium saes oganaesen blong establisim mo mantenem ol stret level blong sefti blong sefgadem ol IT sistem, ol divaes, ol bisnes mo ol employ agensem ol isu we oli rilet long...

Disposal

Kompiuta blong yu, tablet mo smatfon oli yusum blong storem mo komyuniketem data we – sapos i stap long ol rong han – oli save yusum olgeta blong oli kam denja long sefti mo sekuriti blong oganaesesen mo employ blong hem....

Fisikol Sekuriti

Fisikol sekuriti hem i impoten tu olsem onlaen sekuriti taem i stap protektem kompiuta blong yu, ol mobael divaes, bisnes mo ol emploi agensem kraem mo ol narafala isu. Peij ia hem i kaveremap fisikol pat blong potektem ekwipmen...

Ol Mobael Divaes

Evri oganaesesen, weta oli bigwan o smol, oli rilai bigwan long ol mobael divaes – ol smatfon mo ol tablet – blong mantenem gudfala mo efisen komunikesen, tugeta wetem kastoma mo saplaia, mo koneksen wetem bisines hemwan....

BYOD

Praktis blong ol emploi, kontrakta mo ol narafala pipol we oli stap wok long oganaesesen blong yu we oli yusum laptop blong olgeta nomo, kompiuta, mobael divaes mo potobol storej long wok blong olgeta oli save olsem ‘Bringim...