English

Sapos Pikinini Blong Yu Hem I Anda Long 5 Yia

Advaes sapos pikinini blong yu hem i anda long 5 yia

  • Yu stat blong setem samfala baondri, long eil yia ia… hem i no eli tumas blong mekem ol samting olsem setem ol limit blong taem we oli save spendem long kompiuta. 
  • Mekem sua se ol divaes olsem mobael, tablet o laptop yu kipimaot long ol pikinini. Setemap ol paswod/PIN mo mekem sua se yu kipim ol ditel long yuwan. 
  • Long ol kompiuta, TV mo ol narafala divaes we pikinini blong yu i gat aksem long hem, setem parental kontrol long ol stret yia, mo enebelem akses long ol stret konten. Sapos yu no sua long wanem blong mekem, askem wan famlem memba o wan fren we i save moa long tek-savi. Sapos no faenem profesenal advaes. 
  • Pem o daonlodem parental kontrol softwe, swijim hem i on mo apdeitem oltaem. I gat fulap vesen long maket, we oli wok long ol defren wei mo oli avelebol long ol defren praes, oli stat wetem fri. 
  • Samfala Intenet Sevis Provaeda (ISPs) oli oferem ol kastoma ol fri parental kontrol we oli save aktivetem olgeta eni taem. Jekem olgeta mo tekem advantej long olgeta. 
  • Pem mo daonlodem nomo ol app, ol gem, onlaen TV mo ol film we oli gat ol eij reiting, mo yu mas jekem fastaem bifo yu alaoem pikinini blong yu i plei wetem o wajem. 
  • Serem teknoloji rul blong yu wetem ol bubu, bebi sita, mo ol peren blong ol fren blong ol pikinini blong yu blong oli save wanem blong mekem taem oli lukaotem pikinini blong yu. 
  • Taem yu yusum pablik WiFi – Eksampol long ol kafe o hotel yu rememba se maet bae i nogat parental kontrol. Taem yu tingse hem i oraet nomo mo letem pikinini blong yu hem i plei long mobael o tablet taem yu stap enjoem wan kap kofi, yu stap letem olgeta blong oli aksesem ol konten we oli no stret mo oli save givimaot ol pesonal infomesen. 
  • Sapos yu gat wan famle kompiuta o tablet, setemap hompeij i go logn wan websaet blong ol pikinini we yu trastem. 

Glosari

Wan Glosari blong ol tem we oli yusum long atikol ia:

Wi-Fi

Luk 'waeles netwok'.