English

Klikjaking

Hem i nogud, ol sosol netwoking saet oli ol popula ples blong ol pipol oli traem blong kasem yu mo pikinini blong yu. Pikinini blong yu bae i no tingting tumas blong hem i mas keaful,  be yu mas soem mo tokbaot ol denja ia. 

One long ol denja ia oli kolem klikjaking, taem ol frod man oli traem blong mekem pikinini blong yu i klik long wan samting we hem i tempting, we i save kosem hem blong daonlodem malwe o triking hem blong serem ol praevet infomesen.  

Ol eksampol blong klikjaking oli ol fani video wetem ol kleva kapsen olsem “OMG! Yu no save bilivim wanem gel ia i mekem”, o wan fek app we i save soem long pikinini blong yu  we i bin lukluk long peij blong olgeta. 

 Blong moa infomesen abaot ol sosol netwok saet, klik long ples ia.